Algemene voorwaarden verhuur en annulering.

De Nassaukerk verhuurt aan diverse groepen/organisaties de kerkzaal of kleinere zalen. Daar zijn voorwaarden aan verbonden.

 1. De aspirant huurders moeten beseffen dat de Nassaukerk geen commerciële onderneming is in de zin van een ‘bedrijf’ met b.v. aandeelhouders of investeerders en dat er altijd met voorrang ruimte wordt geboden aan kerkelijke, sociale en buurtgerichte groepen/organisaties. Maar we verhuren aan iedereen die ruimte zoekt voor zijn/haar activiteiten. Vanwege de akoestiek is de kerkzaal zeer geliefd bij koren en orkesten, voor zowel repetities als uitvoeringen. Andere verhuringen zijn uiteraard ook goed mogelijk, denk aan lezingen en presentaties, teambijeenkomsten, vergaderingen.
 2. Er is een keuken in het gebouw. Koffie en thee kan tegen meerprijs geleverd worden. Overige consumpties kunnen in overleg gefaciliteerd worden. Eigen catering faciliteren is toegestaan maar verkoop van meegebrachte drank(en) en voedsel met een winstoogmerk is niet toegestaan.
 3. In de agenda op de website van de Nassaukerk zijn de mogelijkheden zichtbaar voor huur van diverse ruimtes en keuken. Op de website kan men een formulier invullen en verzenden voor de aanvraag van huur van een ruimte of een mail sturen naar koster@nassaukerk.nl. Telefonische aanvragen voor huur zijn niet mogelijk en worden niet in behandeling genomen anders dan het vragen van informatie.
 4. Er zijn voor diverse groepen/organisaties verschillende tarieven vastgesteld en het toekennen daarvan is aan de Nassaukerk. Bij de huuraanvraag van een ruimte wordt de aspirant huurder van tevoren op de hoogte gebracht welk tarief voor hem/haar geldt. Eenvoudig gesteld: hoe meer de huurder activiteiten organiseert met een directe meerwaarde voor de buurt, zoals gratis toegang bij repetities, hoe lager de huur. Voor commerciële verhuringen vragen we een hoger tarief, maar die faciliteren wij ook met evenveel plezier.
 5. De zalen zijn te huren vanaf 10:00 tot 22:00 uur, in het weekend krijgt men een uur langer. Er wordt verhuurd per dagdeel. De dagdelen lopen van 10:00 tot 14:00 uur, van 14:00 tot 18:00 uur en van 18:00 tot 22:00 uur. Er kan in overleg via koster@nassaukerk.nl van deze tijden worden afgeweken.
 6. De Nassaukerk behoudt zich het recht voor om een persoon/groep/organisatie de huur van een ruimte te weigeren zonder opgaaf van reden.

Het zaal gebruik.

 1. Huurders dienen de gehuurde zaal altijd achter te laten zoals zij hem hebben aangetroffen. Dat wil zeggen, veegschoon, opgeruimd en tafels en stoelen op de plaats waar zij stonden bij binnenkomst. Bij huur en gebruik van de keuken dient ook deze netjes en schoon achtergelaten te worden. Indien men zich niet aan deze regels houdt is de Nassaukerk gerechtigd voor de daaropvolgende dag een volledig dagdeel huur (4 uur) extra in rekening te brengen om de ruimte schoon te laten maken. Huurders kunnen hiervoor eventueel van tevoren in de huurovereenkomst een afspraak over maken. Ook dient men bij het verlaten van de zaal c.q. het gebouw de verlichting uit te doen en indien van toepassing, de thermostaat(ten) uit te zetten en de deur(en) goed af te sluiten.
 2. Het hele gebouw is rookvrij en indien er behoefte is om te roken kan dat voor bezoekers van de kerkzaal aan de overzijde van de straat aan de waterkant gebeuren, waarbij ook geluidsoverlast moet worden vermeden voor de erboven wonende buren. De huurder is hiervoor verantwoordelijk en ook aansprakelijk en meldt vooraf bij de verhuurder naam en telefoonnummer van de interne toezichthouder van de huurder die toeziet op goed verloop van in- en uitstroom van publiek.
 3. Huurders zijn altijd aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan het gebouw en/of delen daarvan en/of installaties in de ruimste zin van het woord. Te denken valt aan geluids- en lichtinstallaties, toiletgroepen, verf, glas en stucwerk enz. Ontstane schade moet onmiddellijk worden gemeld aan de contactpersoon waarmee de huurovereenkomst is afgesloten.
 4. De Nassaukerk voldoet aan alle veiligheidseisen die gesteld mogen worden voor het verhuren van ruimtes en is derhalve niet aansprakelijk voor schade aan goederen of letsel aan personen ontstaan door het gebruik van de gehuurde ruimte van de Nassaukerk en/of de toegang daartoe. De huurder dient altijd zorg te dragen voor de veiligheid van de bezoekers.
 5. Ten gevolge van de exploitatievergunning van de Nassaukerk mogen huurders in het gebouw geen elektrisch versterkte muziek ten gehore brengen en doordeweeks mag er na 22:00 uur in het geheel geen muziek ten gehore worden gebracht en moet om 22:30 het gebouw verlaten zijn waarbij in acht moet worden genomen dat dit ook op een rustige manier gebeurt zodat er geen overlast optreedt voor de buren van de Nassaukerk.
  Vrijdag en zaterdag mag men een uur langer gebruik maken van de ruimtes, tot 23:00 uur en moet om 23:30 uur het gebouw verlaten zijn onder dezelfde condities als doordeweeks, zoals boven omschreven.
 6. De Nassaukerk berekent in de jaarlijkse periode van 1 oktober tot en met 21 maart een energietoeslag voor het gebruik van de verwarming in de Kerkzaal. Het tarief hiervoor kan van jaar tot jaar verschillen afhankelijk van externe prijsontwikkelingen op de energiemarkt. De Nassaukerk verplicht zich huurders hierover in te lichten met een termijn van minimaal één maand vóór de datum van 1 oktober voor zowel bestaande huurders als aspirant huurders. Indien de huurder binnen de gestelde termijn van één maand niet reageert op de voorgestelde energietoeslag wordt dit door de Nassaukerk gezien als een akkoord met de voorgestelde energietoeslag en wordt de huurovereenkomst stilzwijgend voortgezet tegen het nieuwe voorgestelde tarief. Indien bestaande huurders bezwaren hebben tegen een dergelijke energietoeslag kunnen zij de Kerkzaal gebruiken zonder verwarming en/of de huurovereenkomst schriftelijk opzeggen per email naar koster@nassaukerk.nl
 7. Indien de huurder binnen de gestelde termijn van één maand niet reageert op de voorgestelde prijsverhoging wordt dit door de Nassaukerk gezien als een akkoord met de voorgestelde prijsverhoging en wordt de huurovereenkomst stilzwijgend voortgezet tegen het nieuwe voorgestelde tarief.
 8. Indien bestaande huurders door deze energietoeslag niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen zoals in de huurovereenkomst is vastgelegd, kunnen zij zonder bijkomende kosten de huurovereenkomst uitsluitend schriftelijk per email ontbinden bij koster@nassaukerk.nl

Betalingsvoorwaarden.

 1. De Nassaukerk is niet Btw plichtig en derhalve wordt er geen Btw op de verstrekte factuur vermeld.
 2. De Nassaukerk behoudt zich het recht voor om ieder nieuw kalenderjaar een prijsindexatie toe te passen waardoor b.v. de inflatie wordt gecorrigeerd en nog enkele vaste kosten die op de begroting drukken. De Nassaukerk verplicht zich de aspirant- en bestaande huurders hiervan tijdig in kennis te stellen met een minimumtermijn van één (1) maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Huurders hebben het recht om naar aanleiding van deze prijsverhoging de huurovereenkomst te ontbinden, uitsluitend schriftelijk per email bij koster@nassaukerk.nl en vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar.
 3. Indien de huurder binnen de gestelde termijn van één maand niet reageert op de voorgestelde prijsverhoging wordt dit door de Nassaukerk gezien als een akkoord met de voorgestelde prijsverhoging en wordt de huurovereenkomst stilzwijgend voortgezet tegen het nieuwe voorgestelde tarief.
 4. De huurder verplicht zich het per factuur toegezonden bedrag te betalen binnen een termijn van veertien (14) dagen die op de factuur als verzenddatum wordt vermeld. Verzuim hiervan en actie hierop door verhuurder kan kosten met zich meebrengen voor de huurder.

Annuleringsvoorwaarden.

 1. De huurder gaat een overeenkomst aan met de Nassaukerk indien de overeenkomst schriftelijk wordt bevestigd per email. De huurder dient vooraf akkoord te gaan met het overeengekomen bedrag hetgeen dan bindend wordt. Bij opzeggingen korter dan 14 dagen voor overeengekomen datum worden annuleringskosten in rekening gebracht.
 2. De annulering dient altijd schriftelijk per email te geschieden bij de koster/beheerder waarmee de huurovereenkomst is aangegaan en wordt niet telefonisch of anderszins mondeling in behandeling genomen.
 3. Annuleringskosten: